சமீபத்திய செய்தி

உலகத்திலே பல சமயங்கள் உள்ளன. அவற்றுள், ஈழத்தில் வழங்கும் சமயங்கள் நான்கு, அவை சைவம்
நன்கொடை
English

+94 123 456 789

நன்கொடை
English

416 528 1407

முதலாம் திருமுறை

 1. 001 தோடுடைய செவியன்
 2. 002 குறிகலந்தஇசை
 3. 003 பத்தரோடுபல ரும்பொலியம்மலர்
 4. 004 மைம்மரு பூங்குழல்
 5. 005 செய்யரு கேபுனல்
 6. 006 அங்கமும் வேதமும்
 7. 007 பாடக மெல்லடிப்
 8. 008 புண்ணியர் பூதியர்
 9. 009 வண்டார்குழ லரிவையொடும்
 10. 010 உண்ணாமுலை உமையாளொடும்
 11. 011 சடையார்புன லுடையானொரு
 12. 012 மத்தாவரை நிறுவிக்கடல்
 13. 013 குரவங்கமழ் நறுமென்குழல்
 14. 014 வானிற்பொலி வெய்தும்மழை
 15. 015 மையாடிய கண்டன்மலை
 16. 016 பாலுந்துறு திரளாயின
 17. 017 மனமார்தரு மடவாரொடு
 18. 018 சூலம்படை சுண்ணப்பொடி
 19. 019 பிறையணி படர்சடை முடியிடை
 20. 020 தடநில வியமலை நிறுவியொர்
 21. 021 புவம்வளி கனல்புனல்
 22. 022 சிலைதனை நடுவிடை
 23. 023 மடையில் வாளை
 24. 024 பூவார் கொன்றைப்
 25. 025 மருவார் குழலி மாதோர்
 26. 026 வெங்கள் விம்மு வெறியார்
 27. 027 முந்தி நின்ற வினைக
 28. 028 செப்ப நெஞ்சே
 29. 029 ஊரு லாவு
 30. 030 விதியாய் விளைவாய்
 31. 031 விழுநீர்மழு வாள்படை
 32. 032 ஓடேகலன் உண்பதும்
 33. 033 கணைநீடெரி மாலர

Copyrights © 2022 to Saivaneethi. All rights reserved.